Kom in contact

Via het contactformulier hiernaast kun je je inschrijven voor een proefles of direct voor een blok.

Heb je een vraag of opmerking, stuur dan een mail naar info@yinyogakarin.nl.

Op deze pagina vindt je tevens de algemene voorwaarden van Yin Yoga Karin. Deze kun je te allen tijde inzien.

Mail
info@yinyogakarin.nl

Telefoon 

06 10203206

”Yoga is a light, which once lit, will never dim. The better your practice, the brighter the flame.”

Aanmelden

Algemene voorwaarden Yin Yoga Karin

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) Deelname aan één van de lessen betekent dat de cursist akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
1.2) Deelname aan de lessen en geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3) Deelneming lessen is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts of behandelend arts/ specialist.

Artikel 2 Betaling

2.1) De cursist dient het verschuldigde lesgeld voorafgaand aan de lessen over te maken of bij aanvang 1e les contant te betalen.
2.2) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Artikel 3 Uitsluiting

3.1) Yin Yoga Karin heeft het recht deelname van de aangemelde cursist aan een les te weigeren, indien de cursist niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.2) Yin Yoga Karin heeft het recht om de cursist de toegang tot de lessen te weigeren.

Artikel 4 Gemiste lessen

4.1) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. In overleg kan er 1 les ingehaald worden (dit kan ook een andere locatie zijn).
4.2) Bij langdurige ziekte/overige redenen kunt u contact opnemen met Yin Yoga Karin zodat een regeling getroffen kan worden die passend is bij de situatie.

Artikel 5 Annulering door Yin Yoga Karin

5.1) Yin Yoga Karin heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
5.2) Yin Yoga Karin heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.

Artikel 6 Wijzigingen

6.1) Yin Yoga Karin behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Via de website wordt u van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1) Yin Yoga Karin verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
7.2) Yin Yoga Karin is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen

8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yin Yoga Karin betreffende deelname aan lessen.
8.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yin Yoga Karin.

© Copyright 2021 - yinyogakarin